درس قرآن سورۃ الکھف

درس قرآن سورۃ الکھف

سورۃ الکھف آیت ۱ تا ۸
Surah Kahf_v-01-08
20-03-1442
07-11-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۹ تا ۱۹
Surah Kahf_v-09-19
27-03-1442
14-11-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۸تا ۲۸
Surah Kahf_v-18-28
05-04-1442
21-11-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۲۹ تا ۳۱
Surah Kahf_v-29-31
12-04-1442
28-11-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۳۲ تا ۴۴
Surah Kahf_v-32-44
19-04-1442
05-12-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۴۵ تا ۴۹
Surah Kahf_v-45-49
26-04-1442
12-12-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۵۰ تا ۵۹
Surah Kahf_v-50-59
03-05-1442
19-12-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۶۰ تا ۷۰
Surah Kahf_v-60-70
10-05-1442
26-12-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۷۱ تا ۸۲
Surah Kahf_v-71-82
17-05-1442
02-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۸۳ تا ۱۰۱
Surah Kahf_v-83-101
24-05-1442
09-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۰۲ تا۱۰۸
Surah Kahf_v-102-108
02-06-1442
16-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰
Surah Kahf_v-109-110
09-06-1442
23-01-2021
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی