درس قرآن سورۃ الحجر

درس قرآن سورۃ الحجر

سورۃ الحجر آیت ۱ تا ۱۵
Surah Al-hijr_v-01-15
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۱۶ تا ۲۰
Surah Al-hijr_v-16-20
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۲۱ تا ۲۵
Surah Al-hijr_v-21-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۲۶ تا ۴۴
Surah Al-hijr_v-26-44
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۴۵ تا ۷۹
Surah Al-hijr_v-45-79
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۸۰ تا ۹۹
Surah Al-hijr_v-80-99
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */