درس قرآن سورۃ الحجر

درس قرآن سورۃ الحجر

سورۃ الحجر آیت ۱ تا ۱۵
Surah Al-hijr_v-01-15
18-03-1441
16-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۱۶ تا ۲۰
Surah Al-hijr_v-16-20
25-03-1441
23-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۲۱ تا ۲۵
Surah Al-hijr_v-21-25
02-04-1441
30-11-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۲۶ تا ۴۴
Surah Al-hijr_v-26-44
09-04-1441
07-12-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۴۵ تا ۷۹
Surah Al-hijr_v-45-79
16-04-1441
14-12-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الحجر آیت ۸۰ تا ۹۹
Surah Al-hijr_v-80-99
23-04-1441
21-12-2019
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی