درس قرآن سورۃ الاسراء

درس قرآن سورۃ الاسراء

سورۃ الاسراء آیت ۱ تا ۱۰
Surah Isra_v-01-10
03-12-1441
25-07-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۱۱ تا ۲۲
Surah Isra_v-11-22
17-12-1441
08-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۲۳ تا ۲۵
Surah Isra_v-23-25
24-12-1441
15-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۲۶ تا ۳۰
Surah Isra_v-26-30
02-01-1442
22-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۳۱ تا ۴۰
Surah Isra_v-31-40
09-01-1442
29-08-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۴۱ تا ۵۲
Surah Isra_v-41-52
16-01-1442
05-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۵۳ تا ۶۰
Surah Isra_v-53-60
23-01-1442
12-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۶۱ تا ۶۵
Surah Isra_v-61-65
01-02-1442
19-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۶۶ تا ۷۲
Surah Isra_v-66-72
08-02-1442
26-09-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۷۳ تا ۷۷
Surah Isra_v-73-77
15-02-1442
03-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء ۷۸ تا ۸۰
Surah Isra_v-78-80
22-02-1442
10-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۸۱ تا ۹۳
Surah Isra_v-81-93
29-02-1442
17-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۹۴ تا ۱۰۰
Surah Isra_v-94-100
06-03-1442
24-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاسراء آیت ۱۰۱ تا ۱۱۱
Surah Isra_v-101-111
13-03-1442
31-10-2020
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی