درس قرآن سورۃ الشعراء

درس قرآن سورۃ الشعراء

سورۃ الشعراء آیت ۲۱۰ تا ۲۲۷
Surah_Shuara_v-210-227
01-02-1445
19-08-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۱۹۲ تا ۲۰۹
Surah_Shuara_v-192-209
23-01-1445
12-08-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۱۷۶ تا ۱۹۱
Surah_Shuara_v-176-191
03-01-1445
05-07-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۱۴۱ تا ۱۷۶
Surah_Shuara_v-141-176
03-01-1445
22-07-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۱۲۳ تا ۱۴۰
Surah_Shuara_v-123-140
26-12-1444
15-07-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۸۹ تا ۱۲۲
Surah_Shuara_v-89-122
20-11-1444
10-06-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۶۹ تا ۸۸
Surah_Shuara_v-69-88
13-11-1444
03-06-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۳۴ تا ۶۸
Surah_Shuara_v-34-68
06-11-1444
27-05-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۱۰ تا ۳۳
Surah_Shuara_v-10-33
29-10-1444
20-05-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الشعراء آیت ۰۱ تا ۰۹
Surah_Shuara_v-01-09
22-10-1444
13-05-2023
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی