درس قرآن کریم سورۃ الرعد

درس قرآن کریم سورۃ الرعد

سورۃ الرعد آیت ۱ تا ۲
Surah Rad_v-01-02
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۳ تا ۵
Surah Rad_v-03-05
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۶ تا ۱۱
Surah Rad_v-06-11
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۱۲ تا ۲۱
Surah Rad_v-12-21
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۲۱ تا ۲۲
Surah Rad_v-21-22
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعد آیت ۲۳ تا ۲۶
Surah Rad_v-23-26
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۲۷ تا ۳۱
Surah Rad_v-27-31
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۲ تا ۳۵
Surah Rad_v-32-35
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۶ تا ۳۷
Surah Rad_v-36-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الرعدآیت ۳۸ تا ۴۳
Surah Rad_v-38-43
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */