درس قرآن سورۃ مریم

درس قرآن سورۃ مریم

سورۃ مریم آیت ۱ تا ۶
Surah Maryam_v-01-06
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۷ تا ۱۵
Surah Maryam_v-07-15
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۱۶ تا ۳۴
Surah Maryam_v-16-34
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۳۵ تا ۴۹
Surah Maryam_v-35-49
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۵۰ تا ۵۵
Surah Maryam_v-50-55
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۵۶ تا ۶۳
Surah Maryam_v-56-63
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ مریم آیت ۶۴ تا ۷۶
Surah Maryam_v-64-76
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */