درس قرآن سورۃ الا انفال

درس قرآن سورۃ الا انفال

سورۃ الا انفال آیت ۱ تا ۱۰
Surah Anfal_v-01-10
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۱۱ تا ۲۵
Surah Anfal_v-11-25
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاانفال آیت ۲۶ تا ۳۷
Surah Anfal_v-26-37
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الاانفال آیت ۳۸ تا ۴۴
Surah Anfal_v-38-44
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۴۵ تا ۴۸
Surah Anfal_v-45-48
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۴۹ تا ۶۴
Surah Anfal_v-49-64
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۶۵ تا ۶۹
Surah Anfal_v-65-69
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الا انفال آیت ۷۰ تا ۷۵
Surah Anfal_v-70-75
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */