درس قرآن سورۃ الکھف

درس قرآن سورۃ الکھف

سورۃ الکھف آیت ۱ تا ۸
Surah Kahf_v-01-08
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۹ تا ۱۹
Surah Kahf_v-09-19
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۸تا ۲۸
Surah Kahf_v-18-28
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۲۹ تا ۳۱
Surah Kahf_v-29-31
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۳۲ تا ۴۴
Surah Kahf_v-32-44
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۴۵۱ تا ۴۹
Surah Kahf_v-45-49
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۵۰ تا ۵۹
Surah Kahf_v-50-59
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۶۰ تا ۷۰
Surah Kahf_v-60-70
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۷۱ تا ۸۲
Surah Kahf_v-71-82
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۸۳ تا ۱۰۱
Surah Kahf_v-83-101
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۰۲ تا۱۰۸
Surah Kahf_v-102-108
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

سورۃ الکھف آیت ۱۰۹ تا ۱۱۰
Surah Kahf_v-109-110
بروز ہفتہ
جامع دارالعلوم کراچی

/* ]]> */